محبوبه آخوندزاده

 

 

نام و نام خانوادگی : محبوبه آخوندزاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت هتلداری – کارشناسی  ارشد مدیریت

سوابق کاری :

مدیرعامل شرکت آموزش هتلداری رنگین سپهرهشتم  تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی وگردشگری ؛ صنایع دستی از سا ل ۱۳۸۹

موسس آموزشگاه هتلداری وگردشگری سپهر هشتم تحت نظارت اداره فنی وحرفه ای ازسال ۱۳۹۷

عضو هئیت مدیره موسسه هما پژوهش توس ( هنرستان هتلداری و گردشگری هما )

مدرس دانشگاه علمی کاربردی در رشته هتلداری وگردشگری

مدرس هنرستانهای دخترانه دولتی وغیر دولتی دارای رشته هتلداری وگردشگری برای دروس : متصدی طبقات – متصدی البسه – خانه داری –فرانت آفیس – موزه

مدیرگروه رشته هتلداری و گردشگری دانشگاه علمی وکاربردی مرکز فنی و حرفه ای

کارشناس خبره دادگستری در رشته هتلداری با کد ۸۶۹

همکاری در تهیه و تدوین جزوات درسی هتلداری برای آموزش وپرورش

مدیر داخلی هتل سحاب

مدیر داخلی هتل طوبی

مدیر خانه داری هتل

مدرس آموزش فنی و حرفه در مرکز شهید آوینی

مدرس آموزشگاههای آزاد تحت نظارت اداره میراث فرهنگی و گردشگری

نماینده تام اختیار شرکت هتلداری رنگین سپهرهشتم در قرارداد تامین ،آموزش و راهبری پرسنل هتل پنج ستاره پارس

مسئول آموزش شرکت هتلداری رنگین سپهرهشتم

قسمتی از کارهای انجام شده در طی مدت مسئول آموزش بودن برای آموزشگاه رنگین سپهرهشتم :

اخذ مجوزاجرای دوره مدیریت هتلداری و دوره های تخصصی